오    외    숙

OH  OE  SUK

김    세    실

KIM  SE  SIL

송    차    령
SONG  CHA  RYEONG

박    선    영

PARK  SEON  YEONG

미    키    문

MYKYMOON

유    제    숙
YU  JE  SUK

성    영    순

SEONG  YEONG  SUN

오    명    란

OH  MYEONG  RAN

권    은    경

GWON  EUN  GYEONG

윤    영    숙

YUN  YEONG  SUK

조    안    나

JO   AN   NA

정    찬    영

JEONG  CHAN  YEONG

이    현    아

LEE  HYEON  A

박    정    윤

PARK  JEONG  YUN

고    영    자

KO  YEONG  JA

백    수    림
BAEK  SU  RIM

주    언    정

JU  EON  JEONG

한    혜    정

HAN  HYE  JEONG

김       란

KIM  RAN

송    미    영

SONG  MI  YEONG

백    근    영

BAIK  KEUN  YOUNG

김    명    희

KIM  MYEONG  HUI

강    춘    향

KANG  CHUN  HYANG

백    선    희

BAEK  SEON  HUI

라     니

RANNI

심    효    정

SIM  HYO  JEONG

오       늘

OH   NEUL

이    영    애

LEE  YEONG  AE

홍       경

HONG   GYEONG

구    수    연

GU  SU  YEON

이       경

LEE   GYEONG

곽    민    영

KWAK  MIN  YOUNG

오    송    현

OH  SONG  HYEON

손    영    주

SON  YEONG  JU

양    채    연

YANG  CHAE  YEON

김    봄

KIM   BOM

제이액터스 대표 정경훈  사업자등록번호 214-14-82933

서울특별시 서초구 효령로 304 국제전자센터 11층

문의 02.536.1269  jactorsmodel@gmail.com  

 (운영시간 10:00 ~ 19:00 공휴일 제외)