이    상    미

LEE  SANG  MI

김    명    화

KIM  MYEONG  HWA

허       미

HEO    MI

차    청    은

CHA  CHEONG  EUN

전    아    람

JEON  A  RAM

이    서    연

LEE  SEO  YEON

제이액터스 대표 정경훈  사업자등록번호 214-14-82933

서울특별시 서초구 효령로 304 국제전자센터 11층

문의 02.536.1269  jactorsmodel@gmail.com  

 (운영시간 10:00 ~ 19:00 공휴일 제외)